Imprimeix

L’economia de la comarca del Priorat va créixer un 1,3% l’any 2019 segons indica l’Anuari econòmic comarcal 2020 editat pel BBVA. Aquesta millora es deguda gràcies al creixement dels sectors dels serveis i de la construcció. En concret el beneficis aprotats pel sector terciari van augmentar un 2% mentre que en el sector de la construcció aquest increment va ser del 5,9%.

En el sector terciari el princpal sector que va augmentar va ser el de l’hostaleria (5,1%). A l’altra banda de la balança, en canvi, hi trobem els sectors primari I la indústria, que van caure un 10,5% I un 0,3% respectivament. El descens del sector primari es deu sobretot a la caiguda dels sectors de l’oliva i la fruita seca, que no va ser compensada per l’augment dels beneficis que va tenir la producció de raïm.

El sector dels serveis representa un 49,9% de l’economia de la comarca, seguit del sector industrial que suposa un 33,2%. El sector primari continua perdent pes i tan sols representa un 9,8% de l’economia mentre que la construcció ho fa en un 7,1%.

Vist: 372